Shadow Kaleidoscope

INFO:

  • Series: Kaleidoscopes
  • Name: “Shadow Kaleidoscope”
  • Size: 24×24 inches